Voldgift ved forgiftning af honningbier

Plantedirektoratet har i skrivelse af 18. juli 2007 (j.nr. PD 07-0114-000003) anmodet om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier.

I den anledning bemærker Dommerforeningen, at det fremgår af den ny bestemmelse i retsplejelovens § 47 a, at en dommer kun må have fast indtægtsgivende bibeskæftigelse, hvis det ved lov er bestemt, at det pågældende hverv skal varetages af en dommer, eller hvis dommerens varetagelse af hvervet tillades af Bibeskæftigelsesnævnet.

Da det fremgår af § 12 i lov om biavl, at formændene for voldgiftskredsene og deres suppleanter alene skal have bestået juridisk embedseksamen, forudsætter udpegning af en dommer som formand for voldgiftsnævnet således, at dette tillades af Bibeskæftigelsesnævnet.

Meddeles en sådan tilladelse ikke, synes bestemmelsen i bekendtgørelsens § 13 om, at voldgiftsformanden aflønnes i overensstemmelse med aftale mellem Justitsministeriet og Den Danske Dommerforening, at være uhensigtsmæssig.

Det bemærkes tillige, at lovens § 12 forudsætter, at der oprettes flere voldgiftskredse, og at der i hver kreds udpeges en formand og en suppleant "for denne", hvilket synes uforeneligt med opbygningen af ét landsdækkende nævn med lokalområder som anført i bekendtgørelsens §§ 2 - 4.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side