Retsmægling

Justitsministeriet har i skrivelse af 23. november 2006 anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse om Retsplejerådets betænkning nr. 1481/2006 om reform af den civile retspleje (Retsmægling).

I den anledning kan jeg meddele, at Dommerforeningen anbefaler indførelsen af en ordning med retsmægling ved byretterne, landsretterne samt Sø- og Handels-retten, som foreslået af rådet.

Der henvises til sagsnr. 2006-740-0208.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side