Lov om Klagenævnet for Ligebehandling

I e-mail af 16. januar 2007 har Beskæftigelsesministeriet anmodet Den danske Dommerforening om en udtalelse om udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling.

I den anledning bemærker Dommerforeningen, at lovudkastets § 2, stk. 2, 1. pkt., hvorefter formanden og næstformændene for nævnet udpeges af beskæftigelsesministeren efter samråd med integrationsministeren og ligestillingsministeren ikke synes at harmonere med bestemmelsen i retsplejelovens § 47 a, stk. 3, hvorefter udpegning af en dommer som medlem af bl.a. et offentligt nævn skal foretages af vedkommende retspræsident.

Dommerforeningen finder endvidere anledning til at påpege, at lovudkastets § 2, stk. 2, sidste pkt., hvorefter begge køn skal være repræsenteret i klagenævnets formandskab indebærer en fravigelse af det almindelige princip om at tillægge kvalifikationer afgørende betydning, jf. herved bestemmelsen i § 8 i lov om ligestilling af mænd og kvinder, hvorefter offentlige udvalg, kommissioner og lignende, der er nedsat af en minister til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning, alene bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side