Lov om forældreansvar og ændring af retsplejeloven mv.

I brev af 8. december 2006 har Familiestyrelsen anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse vedørende udkast udkast til lov om forældreansvar og udkast til ændring af retsplejeloven mv.

Dommerforeningen finder, at det er betænkeligt at indføre en bestemmelse om, at der som hovedregel skal dømmes til fælles forældremyndighed som beskrevet i udkast til lov om forældreansvar § 11.

Efter 1. januar 2007, hvor alle sager om forældremyndighed skal starte i Statsforvaltningen, må det forventes, at en stor del af de sager, der indbringes for retten, er komplicerede. Det kan derfor vise sig vanskeligt at opretholde en hovedregel om, at retten skal træffe bestemmelse om, at den fælles forældremyndighed skal fortsætte.

Det må forventes, at der ofte i de sager, der efter rådgivning og mægling mv. i Statsforvaltningen indbringes for domstolene, vil være tungtvejende grunde, som taler for at ophæve den fælles forældremyndighed, idet beslutningen overordnet skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Dommerforeningen har ikke i øvrigt bemærkninger til lovforslagene.

Med venlig hilsen
Dommerforeningen
v/dommer Lene Hjerrild

Udskriv denne side