Forurettedes processuelle retsstilling i straffesager

Justitsministeriet har i skrivelse af 18. december 2006 anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse om Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager.

I den anledning kan jeg meddele, at Dommerforeningen anser de foreslåede ændringer for hensigtsmæssige, og at navnlig forslaget om, at der snarest indrettes særlige ventefaciliteter for vidner, således at der på det praktiske plan kan tages hensyn til forurettede, har foreningens opbakning.

Der henvises til sagsnr. 2005-730-0130.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart

Udskriv denne side