Revision af arvelovgivningen m.v.

J.nr. 34/2006
Deres j.nr. 2005-775-0002

I et brev af 22. marts 2006 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse vedrørende betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen m.v.

Foreningen er bekendt med høringssvar af 23. maj 2006 fra Københavns Byret, som kan tiltrædes.

Foreningen finder endvidere, at det bør overvejes at forkorte fristen i forslagets § 104, stk. 4, til for eksempel 6 måneder for at begrænse længden af perioden med usikkerhed.

Foreningen skønner, at der vil være behov for massiv information af befolkningen ved reglernes ikrafttræden.

Iøvrigt har Dommerforeningen ikke bemærkninger til betænkningen.

Med venlig hilsen
Henrik Linde