Retsplejelovens regler om advokater

I skrivelse af 13. oktober 2006 (sagsnr. 2005-440-0021) har Justitsministeriet anmodet om Den Danske Dommerforenings bemærkninger til betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater.

I den anledning bemærker dommerforeningen, at man med tilfredshed har konstateret, at et bredt flertal af udvalgets medlemmer anbefaler model 1, som også efter dommerforeningens opfattelse er det bedste grundlag for den fremtidige regulering af advokaternes virke i retssystemet.

Dommerforeningen finder tillige anledning til at bemærke, at det ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger - herunder at forhandlingsmaksimen finder anvendelse i civile sager - stærkt må anbefales, at der ikke skabes mulighed for, at andre end advokater får adgang til at repræsentere parter i småsager, som uanset sagernes økonomiske værdi ofte vil indeholde juridiske problemstillinger af samme art som i sager, der overskrider småsagsgrænsen.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart