Digital tinglysning

J.nr. 20/2006
Deres j.nr. 2006-7010-0042

I et brev af 27. februar 2006 har Justitsministeriet anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse om betænkning nr. 1471/2006 om digital tinglysning.

Sagen har været behandlet i foreningens fagudvalg vedrørende tinglysning, der har udarbejdet vedlagte notits.

Sagen har endvidere været drøftet på et bestyrelsesmøde, hvilket ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

---------------------------------------

Notits fra foreningens fagudvalg vedrørende tinglysning:

Det fremgår af § 9, stk. 3, at "der ikke kan tinglyses flere rettighedstyper ved samme dokument." Ved bemærkningerne på side 276 er anført - 2. sidste afsnit - at "det således ikke umiddelbart vil være teknisk muligt for det digitale tinglysningssystem at adskille flere rettigheder, der anmeldes i et dokument, med henblik på at foretage en prøvelse af hver rettighed for sig." Det er uklart, om der ved samme dokument kan tinglyses flere rettigheder af rettighedstype, f.eks. en lejekontrakt, hvori der tillige er en forkøbsret for lejeren. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, må bestemmelsen i stk. 3 ændres til f.eks. "der kan ikke tinglyses flere forskellige rettigheder ved samme dokument". Der henvises endvidere til side 276, sidste afsnit og side 277, øverst, idet der i tilfælde af, at der ikke kan tinglyses flere rettigheder af samme type ved samme dokument, vil medføre en yderligere afgift på 1.400 kr.

Vedrørende side 283, 3. sidste afsnit, hvoraf fremgår bemyndigelsen til justitsministeren i medfør af § 13, stk. 2.
Det fremgår af bemærkningerne, at der med tiden vil kunne blive tale om, at ordningen også kommer til at omfatte eksempelvis tinglysning af auktionsskøder og skifteretsattester. Opmærksomheden henledes på, at det har alvorlige afgiftsmæssige konsekvenser at tinglyse auktionsskødet, hvis auktionskøber skal videresælge ejendommen, idet der i disse tilfælde vil skulle ske afgiftsberigtigelse med to gange fuld afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 4. Hvis auktionskøber derimod vælger at anmode om auktionsskøde før videresalget, og fogeden på denne baggrund kan udstede skødet direkte til 3. mand, er afgiften kun en gang afgift efter § 4. Der er også afgiftsmæssige konsekvenser for tinglysning af skifteretsattester for de privatskiftende arvinger, såfremt disse vælger kort efter at sælge ejendommen til en 3. mand. Hvis skifteretsattesten tinglyses for de privatskiftende arvinger, skal der betales fuld afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 4. Såfremt de privatskiftende arvinger først lader skifteretsattesten tinglyse i forbindelse med videresalg til 3. mand, er skifteretsattesten afgiftsfri.

Side 289, 3. afsnit.
Det anføres i 3. linie "og ved visse tilfælde også inden for rammen." Det er vel hovedreglen, at der meddeles underpant inden for rammen. Der kan være tale om en trykfejl - jeg forstår det i al fald ikke.

§ 19, stk. 2 og bemærkningerne på side 295.
Det bør overvejes, om der også er krav om geografisk placering af et kolonihavehus på lejet grund. Det kunne overvejes, om det ikke generelt kunne erstattes af en "oversigt fra haveforeningen eller den offentlige myndighed - typisk kommunen, der har udlejet de små grunde til opførelse af havehuse. Der er store udgifter ved indhentelse af erklæringer fra landinspektør, og der er normalt tale om huse af en ret begrænset værdi. Der kunne eventuelt anføres "havelod nr. 27". Grundene vil være så små, så det ikke vil være muligt at placere flere bygninger på samme lejede havelod. Det fremgår af bemærkningerne på side 296, 2. afsnit, at det forventes, at der stilles krav om landinspektørerklæring i de fleste sager om tinglysning af rettigheder over bygninger på lejet grund.

Ad § 23, stk. 3.
Kompetencen til attestation af uskadelighedsattester henlægges efter forslaget til matrikelmyndighederne. Dette er jeg enig i, men jeg er ikke enig i, at kravet om ubetydelig størrelse er udgået. Kravet er efter forslaget "ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi." Man kan forestille sig, at der hvert år eller måske oftere fragår ejendommen et areal, og at dette areal isoleret set kun betyder en "ubetydelig formindskelse af ejendomsværdi." For panthaverne er det imidlertid afgørende, at deres sikkerhed bevares. Det er panthaverne, der har taget stilling til, inden for hvilken sikkerhedsværdi, panthaverne har villet yde lånet. Det fremgår af bemærkninger på side 298, at forslaget indebærer "visse justeringer". Efter min opfattelse kan det medføre endog meget alvorlige konsekvenser for panthaverne. Bemærkningerne fort-sætter side 299, 300 og 301. Det fremgår af side 300, at værdien for arealet fastsættes ud fra købers og sælgers vurdering af arealets værdi. Når en tvangsauktion truer, er sælger indforstået med at afstå arealet til en langt mindre pris end markedsprisen, og det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der lægges vægt på den aftalte købesum. Måske skal rådet være, at der ved afgivelse af uskadelighedsattest tages hensyn til ejendommens belåningsforhold, således at det er sikkert, at der er friværdi i ejendommen på tidspunktet for arealoverførslen.

Generelt mangler der vistnok stillingtagen til personer, der underskriver med ført pen i henhold til Danske Lov.

-----------------------------------

(Notitsen lagt på hjemmesiden den 31. marts 2006, red.)