Omsætning af fast ejendom

J.nr.139/2005
Deres j.nr. /Soe

I en mail af 25. november 2005 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom.

På grund af høringsfristens længde har foreningen ikke haft mulighed for en nærmere gennemgang af forslaget.

Foreningen har dog bemærket, at bemærkningerne på pagina 29 - 30 på visse områder indeholder anbefalinger af minimumsbøder af endog meget betydelig størrelse. Disse sanktioner vil som anført sammesteds kunne efterprøves af domstolene.

På denne baggrund finder foreningen anledning til at fremhæve, at straffastsættelse er et kerneområde for domstolenes virksomhed, hvor det tilstræbes at sikre og udbygge et retfærdigt, forståeligt og sammenhængende straffesystem med mulighed for at afpasse sanktionerne i forhold til sagernes individuelle beskaffenhed.

Foreningen nærer på denne baggrund umiddelbart betænkeligheder ved forslagets bemærkninger i relation til bødeudmålingen.

Foreningen imødeser iøvrigt en fornyet henvendelse, såfremt et disciplinærnævn med dommermedvirken ønskes oprettet.

Venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side