Forældremyndighed, ægteskabsindgåelse og -opløsning

Deres j.nr. 04-5019-00033

I en e-mail af 1. december 2004 har Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love.

Henvendelsen har været behandlet i Dommerforeningens fagudvalg og har været drøftet på et bestyrelsesmøde.

Foreningen er enig i, at indførelse af en enstrenget ordning vil skabe et mere gennemskueligt system for parterne.

Ifølge bemærkningerne til udkastet forventes et enstrenget system at medføre, at en stor del af sagerne om forældremyndighed og om separation/skilsmisse afsluttes ved, at der i statsforvaltningerne opnås enighed mellem parterne.

En sådan udvikling anses for at være positiv, men det er også vigtigt, at begrænsningen i den enkelte borgers direkte adgang til at søge sin sag afgjort ved domstolene ikke fører til unødig forlængelse af den samlede sagsbehandlingstid for de sager, der ikke løses i enighed. Foreningen skal derfor tilslutte sig bemærkningerne til udkastet om, at en stram sagsstyring er nødvendig, således at sager, der ikke kan forventes løst i enighed, afsluttes uden forsinkelse og straks oversendes til retten, hvis der fremsættes anmodning herom fra en berettiget part.

Det skal endvidere bemærkes, at den forvententede nedgang i antallet af forældremyndigheds- og ægteskabssager for domstolene ikke kan antages at slå fuldt igennem i form af mindsket ressourceanvendelse. Det hænger til dels sammen med, at domstolssagerne må forventes gennemsnitligt at blive mere komplicerede og ressourcekrævende. I samme retning trækker forslaget om, at domstolene under behandlingen af førstegangssager om forældremyndighed skal kunne træffe afgørelse om samvær. Foreningen er opmærksom på, at dette forslag i øvrigt giver en positiv mulighed for at træffe helhedsafgørelser.

Foreningen kan ud fra en retssikkerhedsbetragtning tilslutte sig forslaget om udvidelse af retsplejelovens § 449, stk. 1, til også at omfatte beskikkelse af advokat for sagsøgeren, når denne opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Foreningen finder ikke anledning til at fremsætte yderligere bemærkninger til selve forslaget, men skal gøre opmærksom på, at en ændret behandling af en væsentlig del af forældremyndighedssagerne kunne give anledning til at overveje, om det eventuelt ville være hensigtsmæssigt, også at overføre den afgørelseskompetence, der i dag er henlagt til kommunernes børn og unge-udvalg, til statsforvaltningerne. En overførsel af hovedparten af forældremyndighedssagerne til statsforvaltningerne må forventes at give disse myndigheder stor indsigt i spørgsmål om, hvor det er bedst for et barn at bo, og hvilken kontakt der skal være mellem barnet og den eller de forældre, det ikke bor sammen med. Det må som følge heraf antages, at statsforvaltningerne vil få den fornødne ekspertise til at kunne træffe de afgørelser om for eksempel anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, som i dag træffes af børn og unge-udvalgene. Det må endvidere antages, at der ikke længere vil være samme behov for, at en byretsdommer deltager i afgørelsen.

En overførsel af børn og unge-udvalgenes opgaver til statsforvaltningerne ville i øvrigt være i overensstemmelse med overvejelserne om, at Ankestyrelsens afgørelser efter en strukturreform af domstolene skal kunne indbringes for byretterne i stedet for som nu for landsretterne.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side