Dyrlæger og hold af dyr

J.nr. 132/2004
Deres j.nr. 2005-20-2321-00002

I et brev af 28. oktober 2005 har Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, kontoret for jura og international koordination, anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse i anledning af forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger.

Lovforslaget tilsigter en skærpelse af bødestraffe, der fastsættes i henhold til lovene. Domstolene vil selvsagt tage hensyn til sådanne tilkendegivelser fra lovgivningsmagten. Lovforslagets bemærkninger indeholder meget detaljerede angivelser af, hvilke bødeniveauer regeringen finder passende i sager om overtrædelse af de respektive love. Dommerforeningen finder på denne baggrund anledning til at understrege, at bødefastsættelse er et kerneområde for domstolenes virksomhed, og at domstolsprocessen er indrettet således, at der kan tages hensyn til omstændighederne i den enkelte sag, hvad enten disse omstændigheder peger i skærpende eller formildende retning. Foreningen har konstateret, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at bødeniveauerne er vejledende, og at straffens fastsættelse i det enkelte tilfælde beror på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder.

Dommerforeningen har ikke i øvrigt bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side