Disciplinarnævn

J.nr. 78/2005

Deres j.nr. 2.kt.04-701-12

I skrivelse af 12. juli 2005 har Forsvarsministeriet anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse vedrørende udkast til bekendtgørelse om disciplinarnævn.

Dommerforeningen har særligt bemærket, at disciplinarnævnets 3 medlemmer, hvoraf formanden er byretsdommer, træffer afgørelse efter stemmeflertal, men at den meddelte afgørelse ifølge udkastets § 11, stk. 1, ikke skal angive stemmefordeling eller mindretalsudtalelser.

Den Danske Dommerforening finder, at disciplinarnævnet bør følge de i retsplejeloven fastsatte regler for tilfælde, hvor der ved afstemning konstateres uenighed om afgørelsen.

Det følger heraf, at uenighed mellem nævnets medlemmer ikke kun bør fremgå af nævnets interne stemmegivningsprotokol, men tillige bør fremgå af den meddelte afgørelse. Afgørelsen bør således indeholde oplysning om den numeriske stemmefordeling, men ikke nødvendigvis om den dissentierendes identitet.

For det tilfælde, at domfældelse finder sted mod formandens stemme, følger det dog af retsplejelovens § 214, stk. 1, sidste pkt., at anonym dissens ikke kan finde sted, men at det skal oplyses, at mindretallet udgøres af den juridiske dommer. Reglen er givet til vejledning for den tiltaltes overvejelser om at indbringe afgørelsen for højere instans.

Dommerforeningen har ikke i øvrigt bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side