Medlemmer af eksterne udvalg m.v. pr. 1. august 2007

Bibeskæftigelse
Torben Melchior er formand for og Bent Carlsen, Bjarne Christensen, Henrik Linde og Jørgen Lougart er medlemmer af Bibeskæftigelsesnævnet.

Børnebortførelser
Marianne Lund Larsen er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.

Børnerådet
Birgitte Holmberg Pedersen er næstformand for Børnerådet.

Civile spørgsmål i EU
Mikael Sjöberg er medlem af Justitsministeriets specialudvalg vedrørende civile spørgsmål i EU.

Competition Law Judges
Michael Elmer er næstformand i The Association of European Competition Law Judges.

Digital signatur
Michael Elmer er formand for og Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Dommerudnævnelsesrådet
Lene Pagter Kristensen er formand for og Peter Lilholt er næstformand for og Flemming Schønnemann er medlem af Dommerudnævnelsesrådet.

Domstolshistorisk Selskab
Hanne Fog-Petersen, Peter Garde, Claus Larsen og Bjarne Pedersen er medlemmer af Domstolshistorisk Selskab.

Domstolsstyrelsens bestyrelse
Niels Grubbe er formand for og Christian Bache, Jens Rosenløv, Birgit Skriver samt Niels Waage er medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Efterretningstjenester
Hugo Wendler Pedersen er formand for og Jens Peter Christensen er medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Europæiske dommere
Børge Dahl deltager i Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CCJE, Consultative Council of European Judges).

Farumsagen
John Mosegaard er formand for undersøgelseskommissionen vedrørende Farumsagen.

Forskningspolitisk udvalg
Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

Forsorgsselskab
Linda Lauritsen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Genopdragelsesrejser
Mikael Sjöberg er medlem af en arbejdsgruppe om kriminalisering af genopdragelsesrejser.

Huslejenævnenes sagsbehandling
Tove Horsager er medlem af et udvalg vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler.

International Strafferet og EU-ret
Carsten Michelsen er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Klager over politiet
Svend Bjerg Hansen er formand for og Tine Vuust er medlem af udvalget vedrørende klager over politiet.

Klageretten
Poul Sørensen er formand for og Mogens Kroman samt Hans Ulrik Bruhn er medlemmer af Den særlige Klageret. Lene Pagter Kristensen og Jytte Scharling fungerer som suppleanter for formanden, Dorte Jensen og Henrik Estrup fungerer som suppleanter for Mogens Kroman, mens Bo Mohr Mersing og Peter Damm fungerer som suppleanter for Hans Ulrik Bruhn.

Konkurrenceregler
Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Konkursrådet
Lars Lindencrone Petersen er formand for og Torben Kuld Hansen er medlem af Konkursrådet.

Kriminalpræventive Råd
Carsten Michelsen er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Offentlige Chefer
Tine Vuust er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og er i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Offentlighedslov
Poul Dahl Jensen er medlem af kommissionen vedrørende en ny samlet offentlighedslov.

Politiets Efterretningstjeneste
Leif Aamand er formand for undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Politimæssigt og retligt samarbejde
Jørgen Lougart og Mikael Sjöberg er medlemmer af Justitsministeriets specialudvalg for politimæssigt og retligt samarbejde.

Procesbevillingsnævnet
I Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser er Jytte Scharling formand, og Vagn Kastbjerg og Claus Levy er medlemmer, og Niels Grubbe, Svend Bjerg Hansen og Poul Holm er suppleanter.
I Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces er Elisabeth Mejnertz formand, og Charlotte Elmquist er medlem, og Henrik Bloch Andersen og Poul Erik Nielsen er suppleanter.

Produktansvar
Gitte Rubæk Petersen er medlem af Justitsministeriets udvalg om køberetlig regulering af produktansvar.

Retsplejerådet
Bjarne Christensen er formand for og Henrik Linde, Peter Deleuran og Olaf Tingleff er medlemmer af Retsplejerådet.

SEND-bestyrelsen
Bent Carlsen er formand for og Linda Lauritsen er medlem af SEND-bestyrelsen.

Seksualkriminelle
Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af seksualkriminelle.

Straffelovrådet
Jacques Hermann er formand for og Poul Dahl Jensen er medlem af Straffelovrådet.

Strafferetsplejeudvalget
Christian Bache er formand for og Carsten Michelsen medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Sølovsudvalget
Mette Christensen er formand for Sølovsudvalget.

Tvangsfuldbyrdelse
Poul Holm er formand for og Marianne Lund Larsen er medlem af en arbejdsgruppe under Retsplejerådet om tvangsfuldbyrdelse.

Udlændinge
Mikael Sjöberg er medlem af en arbejdsgruppe om udlændinges ophold i Danmark.

UNIDROIT
Michael Elmer er medlem af Governing Council for UNIDROIT i Rom.

Voldgiftsinstituttet
Arne Lyngesen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Ægtefælleskifteudvalget
Marianne Højgaard Pedersen er formand for og Kirsten Mathiesen er medlem af Ægtefælleskifteudvalget.

Udskriv denne side