Høringssager 2007

Retsplejelovens regler om advokater.

Justitsministeriet anmodede om foreningens bemærkninger til betænkning nr. 1479/2006 om retsplejelovens regler om advokater.

I den anledning bemærkede foreningen, at man med tilfredshed konstaterede, at et bredt flertal af udvalgets medlemmer anbefalede betænkningens model 1, som var den model, der afveg mindst fra de nugældende regler, og som også efter foreningens opfattelse ville være det bedste grundlag for den fremtidige regulering af advokaternes virke i retssystemet.

Foreningen fandt tillige anledning til at bemærke, at det ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger - herunder at forhandlingsmaksimen finder anvendelse i civile sager - stærkt måtte anbefales, at der ikke skabes mulighed for, at andre end advokater får adgang til at repræsentere parter i småsager.

I det senere fremsatte lovforslag valgte justitsministeren at følge det nævnte udvalgs mindretal for så vidt angik spørgsmålet om advokaters møderetsmonopol i blandt andet småsager. I den anledning gjorde foreningen over for Folketingets Retsudvalg opmærksom på de nævnte betænkeligheder, men forslaget blev på dette punkt vedtaget i uændret form, og de nye regler træder i kraft den 1. januar 2008.


Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:

Strafferetsplejeudvalgets udtalelse om telefonscanning.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser om tinglysning i tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen og personbogen.

Udkast til lov om forældreansvar m.v.

Udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven (Adgang til oplysninger i indkomstregisteret).

Forslag til Rådets rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater m.v.

Udkast til forslag til lov om forældelse af fordringer m.v.

Konkursrådets betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer.

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Forbud mod mobiltelefoner m.v. i retslokaler og ophævelse af rettergangsbøder).

Retsplejerådets betænkning nr. 1481/2006 om reform af den civile retspleje (Retsmægling).

Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager.

Udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling.

Betænkning nr. 1486/2007 om alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer m.v.

Forslag til rådsafgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer.

Udkast til bekendtgørelse om grundlister.

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II).

Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007 ­ 2010 m.v.).

Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen).

Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og lov om rettens pleje (Højere bøder i narkosager og skærpet nultolerance i fængsler over for blandt andet narko).

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

Udkast til bekendtgørelse om voldgift ved forgiftning af honningbier.Høringer, der har givet foreningen anledning til bemærkninger, kan ses på foreningens hjemmeside (www.dommerforening.dk).

Udskriv denne side