Fagforeningsmæssige emner

Lønforhandlingerne m.v.


Bestyrelsen har i det forløbne år indgået flere aftaler med Domstolsstyrelsen om anvendelse af puljemidlerne vedrørende aftaleperioden 2005-2008.

Der er således anvendt puljemidler i forbindelse med oprettelse af nye byretsdommerstillinger, ligesom byretsdommerne pr. 1. januar 2007 fik forøget deres varige tillæg med 30.000 kr. årligt. Bestyrelsen har truffet beslutning om, at de resterende puljemidler anvendes til styrkelse af lønnen for højesteretsdommerne og de yngste landsdommere.

Bestyrelsen har til forberedelse af kravene til de kommende aftaleforhandlinger i 2008 nedsat et internt lønudvalg. Udvalgets undersøgelser har vist, at dommere på alle niveauer har et markant lønefterslæb i forhold til sammenlignelige grupper inden for det offentlige, hvilket blandt andet allerede har medført alvorlige rekrutteringsproblemer for domstolene.

Bestyrelsen har derfor fremsat krav om markant lønfremgang for alle dommere.

Bestyrelsen agter også at kræve vederlagene for de mange bihverv som nævnsformænd m.v., som dommerne bestrider, forhøjet væsentligt. Vederlæggelsen er generelt for ringe, og også på dette område har der vist sig rekrutteringsvanskeligheder.

Udskriv denne side