Arbejde i udvalg (side 2)

Kompetenceudvalget

Udvalget har i det forløbne år bl.a. beskæftiget sig med uddannelsestiltag i anledning af struktur- og indholdsreformerne, der trådte i kraft den 1. januar 2007. På grund af reformen er der brugt betydelige ressourcer på SU-seminarer for de nye større byretter. Hotel Opus i Horsens afløser Trinity som styrelsens kursussted fra den 1. januar 2008.

I den senere tid har der været ekstraordinært mange ansøgninger til Kompetencefonden. Det har derfor været nødvendigt at prioritere og give afslag til kvalificerede ansøgere.


Domstolenes Samarbejdsforum

Domstolenes Samarbejdsforum består af repræsentanter for domstolene samt Advokatrådet, Rigsadvokaten, Retslægerådet, Kriminalforsorgen, Arbejdsskadestyrelsen, og kommunerne. Det overordnede formål med Domstolenes Samarbejdsforum er at påpege, drøfte og analysere problemområder med henblik på i fællesskab at forbedre sagsgange og reducere uproduktivitet i sagsforløbet ved domstolene samt at fremkomme med forslag til forbedringer og til sikring af endnu højere kvalitet, effektivitet og bedre service. Nogle emner vil være særligt relevante for dele af Samarbejdsforums medlemmer, og der vil derfor kunne nedsættes arbejdsgrupper alt efter sagstype og sagsområde.


Tekstudvalget

Tekstudvalgets opgave er at medvirke til, at standardtekster i retternes sagsbehandlingssystemer er i overensstemmelse med gældende lovgivning og domstolenes sprogpolitik.

Det seneste år har arbejdet i udvalget været præget af de mange lovændringer pr. 1. januar 2007. Udvalget har blandt andet udarbejdet et nyt sæt koncepter til byretternes behandling af sager om tvangsfjernelse af børn. Udvalget har gennemgået og tilrettet tekster vedrørende fri proces i ægteskabssager, udarbejdet ansøgningsskema og vejledning til ansøgning om fri proces samt et koncept til indkaldelse til § 353-møder i civile sager m.v. Udvalget har i det seneste halvår haft bistand fra juristgruppen ved retten i Helsingør, som har lavet et meget stort og nødvendigt forarbejde.

Udvalget har løbende drøftet sin arbejdsform og muligheden for at søge bistand uden for udvalget for at sikre tilstrækkelig faglig viden. Udvalget har yderligere drøftet en principiel ændring af opbygningen af koncepter i straffesager med henblik på flere hele koncepter i stedet for "tekstbidder". Byretspræsidenter er blevet kontaktet og opfordret til at tilkendegive ønsker til nye tekster. Det er udvalgets mål, at standardteksterne i videst muligt omfang tilgodeser retternes behov. Udvalget er dog netop blevet orienteret om, at der ikke er ressourcer i styrelsen til at udarbejde koncepter, der ikke er direkte afledt af lovændringer.


Protokollering i straffesager

I marts 2006 afleverede en arbejdsgruppe under Domstolsstyrelsen en rapport, hvori arbejdsgruppen overordnet konkluderede, at selvstændig protokollering med nogle begrænsninger bør tages i anvendelse.

Efter at rapporten har været afleveret til Strafferetsplejeudvalget har udvalget overvejet at iværksætte forsøg, inden udvalget går i gang med det egentlige betænkningsarbejde. Det kan således forventes, at Strafferetsplejeudvalget vil påbegynde dette arbejde i det sene efterår 2007.


Domstolenes kontaktudvalg

Foreningen har i beretningsåret holdt møder med de øvrige personaleorganisationer. På møderne har særligt været drøftet de personalemæssige problemer, som reformen har givet anledning til.


Kontaktudvalget med Advokatrådet

På mødet i foråret 2007 drøftedes blandt andet spørgsmålet om advokaters møderetsmonopol, prøvesager, praktiske spørgsmål i forbindelse med retskredsreformen samt Advokatrådets holdning til dommeres medvirken i retsmægling.

Udskriv denne side