Arbejde i udvalg (side 1)

Retsplejerådet

I september 2006 afgav rådet betænkning nr. 1481 om retsmægling. På baggrund af positiv evaluering af forsøgsordning om retsmægling foreslås der indført permanent landsdækkende regler om retsmægling i domstolsregi. Ordningen omfatter dispositive borgerlige sager ved byret, landsret og Sø- og Handelsretten. Det er retten, som - efter anmodning fra parterne - træffer bestemmelse om retsmægling, og som udpeger retsmægleren i de enkelte sager. Retsmægleren kan være ansat ved retten som dommer eller fuldmægtig eller være en advokat, der er uddannet dertil. Parternes advokater kan som udgangspunkt deltage i møderne. Mæglingen er fortrolig. Retsmægleren er forpligtet til at afslutte retsmæglingen, hvis det er nødvendigt for at hindre, at parterne under retsmæglingen indgår aftale, der indebærer strafbare forhold eller i øvrigt strider mod ufravigelig lovgivning.

Rådet ser i øjeblikket bl.a. på, om forbudssager fremover bør behandles af civilretten samt på, om der bør indføres regler om lønindeholdelse for private krav. En arbejdsgruppe er til brug for Retsplejerådets overvejelser ved at gennemgå alle retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse med henblik på at vurdere, om praktiske erfaringer viser behov for ændringer.


Strafferetsplejeudvalget

Strafferetsplejeudvalgets anbefalinger i betænkning nr. 1469/2006 er gennemført ved lov nr. 1561 af 20. december 2006 med ændring af retsplejeloven vedrørende varetægtsfængsling i isolation. Loven trådte i kraft den 1. januar 2007 og indebar blandt andet nedsættelse af den tidsmæssige overgrænse for isolation af unge under 18 år, nedsættelse af den tidsmæssige overgrænse for isolation afhængig af strafferammer og en skærpelse af domstolenes begrundelsespligt vedrørende afgørelse om isolation eller fortsat isolation samt udvidelse af mulighederne for afholdelse af bevisførelse før hovedforhandlingen i sager, hvor den sigtede er varetægtsfængslet i isolation, jf. retsplejelovens § 747, og endelig udvidelse af adgang til mundtlig behandling af isolationskæremål.

Udvalget afgav en udtalelse om telefonscanning i september 2006. Det
lovudkast, som var indeholdt i udvalgets udtalelse, blev ikke gennemført, idet strafferetsplejeudvalget blandt andet anførte, at telefonscanning efter udvalgets opfattelse udgør et særlig alvorligt indgreb i meddelelseshemmeligheden, der kan involvere kommunikation blandt personer, der ikke er eller vil kunne mistænkes for kriminalitet. Det forhold talte efter udvalgets opfattelse for, at der skal foreligge tungtvejende grunde til ved lov at indføre en regel, der muliggør anvendelse af et sådant indgreb. Regeringen har efterfølgende besluttet ikke at foreslå lovgivning om telefonscanning.

Udvalget afgav betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager. Udvalgets anbefalinger blev gennemført ved lov nr. 517 af 6. juni 2007 med ikrafttrædelse den 1. juli 2007. Hovedformålet med loven er at styrke retsstillingen for forurettede. Efter loven styrkes tillige retsstillingen for forurettedes efterladte, hvis forurettede er afgået ved døden. Endvidere er der åbnet mulighed for retten til i særlige tilfælde at beskikke en bistandsadvokat for den forurettede i andre typer af straffesager end dem, hvor det i dag er muligt at beskikke en bistandsadvokat, jf. retsplejelovens § 741 a, stk. 3. Endelig udvides adgangen for retten til på et tidligt tidspunkt forud for selve straffesagens behandling at behandle spørgsmålet om bl.a. dørlukning samt referat- og navneforbud.

I foråret 2007 har strafferetsplejeudvalget især arbejdet med at afgive en betænkning om mulige tiltag til begrænsning af den tidsmæssige udstrækning af sigtelser og varetægtsfængslinger. Der kan forventes afgivet betænkning herom i det tidlige efterår 2007.


Advokatudvalget

Advokatudvalgets arbejde mundede ud i det oven for omtalte lovforslag, hvorefter andre end advokater således kan møde for parterne i småsager. Som nævnt under høringssvaret har foreningen gjort opmærksom på de problemer, som dette kan medføre med det deraf følgende øgede ressourceforbrug.


Bibeskæftigelsesnævnet

Retsplejelovens regler om dommeres biindtægter trådte i kraft pr. 1. januar 2007, hvilket blandt andet betød, at Bibeskæftigelsesnævnet fra samme dato indledte sit virke. Nævnet vedtog på sit første møde en forretningsorden. Nævnet vil udsende årsberetninger, hvori der vil blive redegjort nærmere for nævnets praksis.


Visionsudvalget

Visionsudvalget, der blev nedsat i 2006 på Domstolsstyrelsens initiativ, har til opgave at bidrage til de overordnede visioner for et samlet karriere- og kompetenceudviklingsforløb fra rekruttering til pensionering. Visionerne skal gælde alle domstolsjurister, og udvalget har på en række møder drøftet navnlig spørgsmålene om rekruttering af dommere og dommerfuldmægtige, dommerfuldmægtiges uddannelsesforløb, dommerkompetencer, specialisering samt dommeres generelle arbejdsforhold og videreuddannelse.

Udvalgets arbejde afsluttes med en konference i oktober 2007, og på baggrund af udvalgets oplæg og drøftelserne på konferencen vil Domstolsstyrelsen udarbejde oplæg til mere konkrete initiativer, som herefter skal forelægges for Hovedsamarbejdsudvalget og endeligt tiltrædes af Domstolsstyrelsens bestyrelse, før en iværksættelse kan finde sted.

Udskriv denne side