Vedtægter 2005

Vedtægter for Den Danske Dommerforening


Navn og formål


§ 1.

Foreningens navn er Den Danske Dommerforening.


§2.

Foreningens formål er at samle Danmarks dommere for at fremme løsningen af retsplejens opgaver, styrke domstolenes stilling i samfundet, varetage dommernes interesser og fremme det kollegiale sammenhold.

Stk. 2. Foreningen holder hvert år mindst ét almindeligt medlemsmøde.


§ 3.

Enhver, der som fast ansat juridisk dommer beklæder en stilling ved de almindelige domstole, kan være medlem. Efter bestyrelsens bestemmelse kan endvidere faste danske dommere ved internationale domstole være medlemmer.

Stk. 2. Dommere, der afgår fra deres stilling med pension, forbliver medlemmer, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til kassereren.


§ 4.

Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Medlemmer, der er indmeldt efter 31. december, betaler først kontingent for det følgende regnskabsår.

Stk. 3. Pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent. Hvis pensionering finder sted efter den 31. december, indtræder kontingentfritagelsen først fra det følgende regnskabsår.
Regionsinddelingen


§ 5.

Region 1 omfatter Københavns Byret.

Region 2 omfatter retskredsene på Frederiksberg, Færøerne og Grønland samt i Københavns, Frederiksborg og Bornholms amter.

Region 3 omfatter retskredsene i Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter.

Region 4 omfatter retskredsene i Fyns, Sønderjyllands og Ribe amter.

Region 5 omfatter retskredsene i Vejle og Århus amter.

Region 6 omfatter retskredsene i Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands amter.Stk. 2. Der afholdes hvert år inden 1. juni et møde i de enkelte regioner for de medlemmer, der gør tjeneste i regionen. Regionens repræsentant i bestyrelsen indkalder til mødet med mindst fire ugers varsel. På mødet orienterer et eller flere medlemmer af bestyrelsen om bestyrelsens arbejde.Stk. 3. Reglerne om afstemning i § 9, stk. 2 og 3, finder også anvendelse på regionsmøder.

Stk. 4. På mødet vælges regionens repræsentant i bestyrelsen for det kommende år. Hvis ingen af flere foreslåede ved første afstemning opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning blandt alle foreslåede. Hvis heller ingen opnår mere end halvdelen af stemmerne ved denne afstemning, foretages omvalg mellem de to, der ved 2. afstemning opnåede det højeste antal stemmer. Forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før mødet. I tilfælde af vakance i årets løb, vælger regionen en ny repræsentant.

Stk. 5. Højesteret, Vestre Landsret og Østre Landsret i forening med Sø- og Handelsretten vælger hver en repræsentant til bestyrelsen.


Generalforsamlingen


§ 6.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender.


§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned, som regel i forbindelse med et almindeligt medlemsmøde, jf. § 2, stk. 2. Forud for generalforsamlingen udsender bestyrelsen en skriftlig beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Stk. 2. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlinger ved brev fra bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst fire uger og til en ekstraordinær generalforsamling mindst en uge.

Stk. 4. Dagsordenen til ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren forelægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af formand, jf. § 10, stk. 2.

6. Sammensætning af den øvrige bestyrelse, jf. § 5, stk. 4 og 5.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 15, stk. 2.

8. Eventuelt.Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag om formand og revisor, må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingsdatoen. Fremsættes sådant forslag udsender bestyrelsen ny eller supplerende dagsorden senest en uge før generalforsamlingsdatoen.


§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden en måned, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder formanden om det og angiver formålet med generalforsamlingen.


§ 9.

Beslutninger på generalforsamlinger træffes med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog være fuldmægtig for mere end fem fraværende medlemmer.

Stk. 3. En afstemning foretages skriftligt, hvis det forlanges af mindst ti stemmeberettigede. Ved valg mellem flere kandidater skal der dog altid være skriftlig afstemning.
Bestyrelsen


§ 10.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og består af 1 formand og 9 andre medlemmer. 3 medlemmer vælges som anført i § 5 af Højesteret, Vestre Landsret og Østre Landsret i forening med Sø- og Handelsretten, 6 medlemmer vælges som anført i § 5, stk. 4, af de enkelte regioner.

Stk. 2. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Afstemningen foregår efter reglerne i § 5, stk.4. Såfremt den valgte formand allerede er medlem af bestyrelsen, vælger den region eller ret, som han repræsenterer, en ny repræsentant.


§ 11.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsens møder og generalforsamlingerne refereres i foreningens forhandlingsprotokol.


§ 12.

Omkostningerne ved bestyrelsens arbejde for foreningen, herunder rejseudgifter og udgifter til lønnet medhjælp og revision afholdes af foreningen.


§ 13.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og kan afgive erklæringer på foreningens vegne.

Stk. 2. I økonomiske anliggender forpligter formanden og kassereren i fællesskab foreningen.
Tjenestemandsforeningen under DJØF


§ 14.

De af foreningens erhvervsaktive medlemmer, der er medlemmer af DJØF, udgør en sektion af Tjenestemandsforeningen.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges af og blandt de i stk. 1, nævnte medlemmer det antal sektionsrepræsentanter, der er fastsat i Tjenestemandsforeningens vedtægter.

Stk. 3. De, der vælges til Dommerforeningens bestyrelse, er samtidig valgt som de første 10 sektionsrepræsentanter. De øvrige repræsentanter vælges under et ved almindeligt flertalsvalg.

Stk. 4. Ved vakance inden or en valgperiode udpeger bestyrelsen en ny sektionsrepræsentant.


§ 15.

Foreningens regnskabsår er 1. august - 31. juli.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en revisor, der tillige med en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer ved almindeligt flertalsvalg for et år ad gangen.Vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 1995.

Udskriv denne side