Relationer til udlandet

Foreningen er medlem af Den Internationale Dommerunion (IAJ) og deltog i årsmødet i Mexico. Blandt emnerne var etiske regler for dommeres opførsel, behandling af familieretlige sager og offerets retsstilling i straffesager.

Foreningen er tillige repræsenteret i Den Europæiske Dommerunion (EAJ). På mødet i foråret drøftedes blandt andre emner spørgsmål om dommeruafhængighed. I den forbindelse blev forskellige initiativer til støtte for de nye demokratier i Østeuropa taget. Endvidere blev der vedtaget resolutioner rettet til de svenske og franske myndigheder indeholdende opfordring til at genoverveje forslag om præstationsløn til dommerne i de nævnte lande.

Foreningens mangeårige samarbejde med de øvrige nordiske dommerforeninger fortsatte blandt andet med udveksling af erfaringer vedrørende strukturændringer og lønspørgsmål.

Dommerforeningen har endelig været repræsenteret i Consultative Council og European Judges (CCJE), der er rådgivende i forhold til Council of Europe, Commite of Ministers, i relation til emner vedrørende dommere og domstolenes forhold.

Verdensbanken har etableret en database med grundlæggende oplysninger om retssystemet i alle verdens lande. Verdensbanken har bedt Domstolsstyrelsen om at stå for indsamling og verifikation af oplysninger om retssystemet i 10 lande i Mellem- og Sydamerika, nemlig Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Panama, Surinam, Guyana, Honduras, El Salvador og Guatemala. Dette arbejde blev gennemført i første halvdel af 2005. Databasen kan besøges på http://www4.worldbank.org/legal/database/Justice/

Medlemmernes deltagelse i de nævnte og andre seminarer mv. fremgår af den nedennævnte oversigt.

Vagn Joensen er ad litem dommer ved Straffetribunalet for Rwanda.

Den 21. og 22. august 2004 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i Lund i møde for de nordiske dommerforeningers formænd og næstformænd.

Fra den 13. - 14. september 2004 deltog Bjarne Pedersen, Flemming Schønnemann og Jytte Tørslev i Paris i seminar med titlen "The Brussel I Regulation".

Den 13. og 14. september 2004 deltog følgende i Haikko i SEND seminar om lederskab: Søren Axelsen, Otto Bisgaard, Bjarne Christensen, Sv.Aage Feier, Ida Heide-Jørgensen, Flemming Jørgensen, Margit Laub, Carsten Michelsen, Mogens Pedersen, Olaf Tingleff, Niels Waage samt Sven Ziegler.

Preben Bagger, Michael Dorn, Hanne Kildal og Charlotte Meinicke og besøgte den 25. og 26. oktober 2004 EF-domstolen i Luxembourg.

Den 31. oktober til 4. november 2004 deltog Henrik Linde, Arne Lyngesen, Torben Melchior, Ulrik Jensen og Carsten Michelsen i Den internationale Dommerunions møde i Valle de Bravo.

Den 18. november til 20. november 2004 deltog Hanne Fog-Petersen, Lone Kerrn Jespersen og Hanne Kjærulf i Haag i konference vedrørende retstolkning.

Den 9.-10. december 2004 og den 19.-20. maj 2005 deltog Mette Christensen, Hanne Fanø, Bodil Ruberg, Kirsten Thorup, Jytte Tørsløv, og Tine Vuust i Stockholm i seminar om europæisk konkurrenceret.

Den 10. december 2004 deltog Arne Lyngesen i den svenske dommerforenings årsmøde.

Den 10. - 11. marts 2005 deltog Tuk Bagger, Otto Bisgaard, Peter Deleuran, Svend Bjerg Hansen, Carsten Michelsen og Jens Stausbøll i Trier i seminar om Divorce Mediation.

Den 22. - 23. marts 2005 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i Brügge i Den Europæiske Dommerunions møde.

Den 22. - 30. april 2005 deltog Ulrik Jensen i Murcia i kurset med titlen "Español Jurídico"

Den 30. maj - 1. juni 2005 deltog Bjarne Christensen, Norman Cleaver, Svend Bjerg Hansen, Ulrik Jensen, Lis Frost, Knud Knudsen, Michael Lerche, Inger Nørgaard, Jens Rosenløv, Bertil Vollmond og Sven Ziegler i Stockholm i SEND-seminar (Nordiskt Överrättsseminarium).

Udskriv denne side