Medlemmer af udvalg m.v.

Eksterne udvalg m.v.

Christian Bache er formand for og Carsten Michelsen medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Bjarne Christensen er formand for og Henrik Linde, Peter Deleuran og Poul Holm medlemmer af Retsplejerådet.

Mette Christensen er medlem af Sølovsudvalget.

Anette Rahr Codam er medlem af Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde.

Børge Dahl har deltaget i Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CCEJ).

Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Michael Elmer er formand for Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur.

Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Michael Elmer er næstformand i The Association of European Competition Law Judges.

Michael Elmer er medlem af Governing Council for UNIDROIT i Rom.

Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af seksualkriminelle.

Jens Feilberg er formand for og Lars Lindencrone Petersen medlem af Konkursrådet.

Hanne Fog-Petersen er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Hanne Fog-Petersen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Jacques Hermann er formand for og Sven Ziegler medlem af Straffelovrådet.

Jacques Herman er formand for og Henrik Linde og Knud Knudsen medlemmer af et udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold.

Tove Horsager er medlem af et udvalg vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler.

Ulrik Jensen er medlem af arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af forslag om betinget udvisning m.v.

Marianne Lund-Larsen er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.

Karsten Bo Knudsen er formand for udvalget til gennemførelse af Haager-konventionen af 19. oktober 1996 om jurisdiktion, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde om forældreansvar og beskyttelsesforanstaltninger i forhold til børn.

Michael Krag er medlem af en arbejdsgruppe om fogedbehandling af kreditaftalesager.

Lars Bay Larsen er formand for og Marianne Lund Larsen medlem af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg.

Lisbeth Larsen er medlem af Retsinformationsrådet.

Arne Lyngesen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Elisabeth Mejnertz er medlem af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.

Torben Melchior er formand for og Marianne Caft medlem af Arvelovsudvalget.

Carsten Michelsen er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

Carsten Michelsen er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

John Mosegaard er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende Farumsagen.

Hugo Wendler Pedersen er formand for og Knud Knudsen medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Marianne Højgaard Pedersen er formand for et udvalg om børns og forældres retssikkerhed i forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet.

Linda Lauritsen er medlem af en arbejdsgruppe om én fælles indgang til opløsning af ægteskab og afklaring af uenighed om forældremyndighed.

Lars Lindencrone Petersen er formand for skattefradragssagkommissionen (TDC-sagen).

Jytte Scharling er medlem af Ægtefællepensionsudvalget.

Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

Lis Sejr er formand for undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen.

Lis Sejr, Søren Axelsen og Svend Aage Feier er medlemmer af en styregruppe vedrørende indsamling af retsvæsensdata fra udlandet for Verdensbanken.

Lis Sejr er udpeget til en mission til Kosovo for UNMIK og OSCE vedrørende udarbejdelse af forslag til en struktur for det kosovo-albanske domstolssystem.

Oliver Talevski er næstformand i kommissionen vedrørende en ny samlet offentlighedslov.

Per Walsøe er formand for og Lene Hjerrild medlem af Udvalget om forældremyndighed og samvær.

Henrik Waaben er formand for og Hans Esdahl er medlem af Justitsministeriets udvalg om TV -overvågning.

Niels Waage er formand for Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel.

Bodil Wiingaard og Linda Lauritsen er medlemmer af et udvalg vedrørende forslag til nyt forbrugerkreditdirektiv.

Sven Ziegler og Carsten Michelsen er medlemmer af SEND-bestyrelsen.

Leif Aamand er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende PET.


-- 0 --

Poul Sørensen er formand for og Peter Lilholt samt Flemming Schønnemann er medlemmer af Udnævnelsesrådet.

Poul Søgaard er formand for og Birgitte Holmberg Pedersen, Christian Bache, Jens Rosenløv samt Niels Waage er medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Poul Sørensen er formand for og Mogens Kroman samt Hans Ulrik Bruhn er medlemmer af Den særlige Klageret. Lene Pagter Kristensen og Jytte Scharling fungerer som suppleanter for formanden, Dorte Jensen og Henrik Estrup fungerer som suppleanter for Mogens Kroman, mens Karen Feilberg og Bo Mohr Mersing fungerer som suppleanter for Hans Ulrik Bruhn.

Lene Pagter Kristensen er formand for og Claus Levy og Poul Holm medlemmer af Procesbevillingsnævnet, hvor Svend Bjerg Hansen og Vagn Kastbjerg fungerer som suppleanter. Jytte Scharling fungerer som suppleant for formanden.


-- 0 --Kontaktudvalg

Henrik Linde, Arne Lyngesen og Hanne Fog-Petersen er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Henrik Linde og Linda Lauritsen er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Henrik Linde og Arne Lyngesen er medlemmer af kontaktudvalget med Politimesterforeningen.Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen

Sanne Bager og Linda Lauritsen er medlemmer af Workshop om intranet 2004.

Preben Bagger, Henrik Lind Jensen, Hans Esdahl og Sanne Bager er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af Domstolenes Sikkerhedsudvalg.

Anette Codam er medlem af Domstolsstyrelsens brugerpanel til evaluering af styrelsens service- og kvalitetsmål.

Ove Dam er medlem af IT-udvalget.

Ove Dam er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende dødsboskifte.

Hanne Fog-Petersen er medlem af Tekstudvalget.

Hanne Fog-Petersen er medlem af udvalget vedrørende prøver for kontorpersonalet under grunduddannelse.

Hanne Fog-Petersen er medlem af Uddannelsesudvalget for Kontorpersonale.

Hanne Fog-Petersen og Helle Bertung er medlemmer af Kommunikationsudvalget.

Linda Lauritsen er medlem af Personalepolitisk Udvalg.

Linda Lauritsen er medlem af Elevudvalget.

Linda Lauritsen er medlem af Forfremmelsesnævnet for Kontorpersonale ved Domstolene.

Linda Lauritsen er medlem af Krav2.

Henrik Linde, Søren Axelsen, Bjarne Christensen og Sven Ziegler er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Henrik Linde og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.

Henrik Linde er medlem af arbejdsgruppen vedrørende mål- og resultatstyring.

Henrik Linde og Kristian Petersen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende målsætninger for domstolene.

Henrik Linde og Sven Ziegler er medlemmer af styregruppen: "Digitalisering af Danmarks Domstole".

Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om domstolenes indkøbspolitik.

Kirsten Mathiesen er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.

Carsten Michelsen er formand for og Gitte Cordes, Ejler Bruun samt Bjarne Bjørnskov Jensen er medlemmer af en arbejdsgruppe om protokollering af forklaringer i straffesager.

Bjarne Pedersen er medlem af Grunduddannelsesudvalget.

Søren Sørup Hansen og Søren Axelsen er medlemmer af den centrale IT-styregruppe.

Niels Waage er medlem af en styregruppe, der skal gennemføre en analyse og beskrivelse af en revideret lønsumsordning.

Sven Ziegler og Hanne Fog-Petersen er medlemmer af Uddannelsesudvalget for jurister.Interne udvalg

Karsten Bo Knudsen, Karen Foldager og Anette Rahr Codam udgør Dommerforeningens Informationsudvalg.

Linda Lauritsen redigerer Dommerforeningens hjemmeside.Fagudvalg

Fagudvalgenes sammensætning er følgende:

1. Civilproces
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Poul Holm,
Lars Lindencrone Petersen
Michael Kistrup

2. Straffeproces
Carsten Michelsen, Retten i Aalborg (formand)
Nils Erik Jensen
Ingrid Drengsgaard

3. Person- og familieret
Lene Hjerrild, Retten i Randers (formand)
Lis Frost
Peter Brund

4. Formueret
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Oliver Talevski
Bodil Wiingaard
Dorthe Wiisbye

5. Strafferet
Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
Hans Esdahl
Lene Larsen
Elisabeth Mejnertz

6. Arveret og dødsboskifteret
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Eva Staal
Ingrid Thorsboe

7. Konkurs- og anden insolvensret
Kirsten Mathiesen, Retten i Svendborg (formand)
Hanne Kildal
Lars Lindencrone Petersen

8. Tinglysning
Anette Rahr Codam, Retten i Frederikssund (formand)
Lilian Hindborg
Lisbeth Parbo

9. Fogedret
Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (formand)
Ejler Bruun
Bjørn Graae Rasmussen
Birgit Karlsen

10 . Administrative forhold
Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)
Flemming Schønnemann
Bertil Vollmond

11. Teknologi
Anette Rahr Codam, Retten i Frederikssund (formand)
Ove Dam
Henrik Waaben

12. Udlændingespørgsmål
Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)
Kurt Rasmussen
Henrik Bloch Andersen

13. Færdselslovgivningen
Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)
Mikael Sjöberg
Sanne Bager

Udskriv denne side