Høringssager 2005 (del 2)

Ændring af retsplejeloven som følge af kommunalreformen

Justitsministeriet anmodede om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag til udmøntning af kommunalreformen på Justitsministeriets område ­ forslag til ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Foreningen havde ikke bemærkninger til udkastet.Europæisk betalingspåbudsprocedure

Justitsministeriet anmodede om en udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure. Forslaget sigter mod at fastsætte fælles europæiske regler, der skal tjene til hurtig og effektiv inddrivelse af ubestridte krav. Forslaget er omfattet af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Forordningen vil derfor ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Foreningen svarede, at det umiddelbart var svært at se behov for europæisk regulering for så vidt angår sager uden grænseoverskridende islæt, men at foreningen i øvrigt ikke fandt anledning til at udtale sig.Forslag til ændring af lov om forældremyndighed og samvær

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender anmodede om foreningens bemærkninger til forslag om ændring af lov om forældremyndighed og samvær. Foreningen udtalte, at man var enig i, at indførelse af en enstrenget ordning vil skabe et mere gennemskueligt system for parterne. Foreningen gav udtryk for, at ordningen må forventes at føre til, at en stor del af sagerne om forældremyndighed og om separation/skilsmisse vil blive afsluttet ved, at der i statsforvaltningerne opnås enighed mellem parterne, og at dette må anses som en positiv udvikling. Samtidig henledte foreningen opmærksomheden på, at det er vigtigt, at begrænsningen i den enkelte borgers adgang til at søge sin sag afgjort ved domstolene ikke medfører unødig forlængelse af den samlede sagsbehandlingstid for de sager, der ikke kan løses i enighed. Foreningen pegede endvidere på, at den forventede nedgang i antallet af forældremyndigheds- og ægteskabssager for domstolene ikke kan antages fuldt ud at slå igennem i form af formindsket ressourceanvendelse, idet de sager, som går til domstolene, gennemsnitligt må forventes at være mere komplicerede og ressourcekrævende, ligesom domstolene ifølge forslaget i visse situationer også skal kunne tage stilling til samvær.Forslag til lov om voldgift

Justitsministeriet anmodede om en udtalelse om udkast til forslag til lov om voldgift. Udkastet bygger på UNCITRAL's modellov om international handelsvoldgift og er desuden udarbejdet under hensyntagen til Advokatrådets redegørelse om en reform af voldgiftsloven, der tidligere har været sendt i høring. Foreningens besvarelse af denne høring er gengivet i årsberetningen for 2003-2004 side 16. Advokatrådets redegørelse har i overensstemmelse med foreningens anbefaling været forelagt Retsplejerådet, der har kunnet tiltræde, at der er behov for en modernisering af den gældende voldgiftslov, og at en sådan modernisering ikke mindst bør foretages i lyset af den internationale udvikling. Foreningen havde ikke bemærkninger til udkastet.Høring af skifteretten vedrørende fri proces i ægtefælleskifte

Domstolsstyrelsen anmodede om foreningens bemærkninger til et forslag fra Københavns Byret, Skifteretten, om ophævelse af ordningen med høring af skifteretten i forbindelse med ansøgning om fri proces til skifte af ægtefælleskifte. Foreningen udtalte, at en fuldstændig revision af reglerne om skifte af fællesbo m.v. er omfattet af det kommissorium, der den 22. september 2000 blev formuleret til udvalget til revision af arveloven og lov om skifte af fællesbo m.v. (Arvelovsudvalget). Foreningen pegede på, at det rejste spørgsmål naturligt kunne inddrages under Arvelovsudvalgets arbejde.

Udskriv denne side