Andre høringssager

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:


Det Europæiske Råds rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager.

EU-grønbog om tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner.

Forslag til EU-rammeafgørelse om opbevaring af visse offentlige data med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre og retsforfølge strafbare handlinger, herunder terrorisme.

Betænkning nr. 1442 om det grønlandske retsvæsen.

Forslag om ændring af lov om oprettelse af et centralt DNA-profilregister.

Betænkning nr. 1447 om hvidvasklovgivningen.

Udkast til bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen.

Forslag om ændring af straffeloven og visse andre love for så vidt angår berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler og kriminalitet i tilknytning til juridiske personer m.m.

Forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre.

Forslag til ændring af retsplejeloven vedrørende krav til Justitsministeriets pålæg til anklagemyndigheden i straffesager.

Forslag til ændring af lov om fuldbyrdelse af straf bl.a. vedrørende elektronisk fodlænke og begrænsninger i reglerne om fællesskab for så vidt angår "negativt stærke" indsatte.

Udkast til cirkulæreskrivelse om kriterierne for antagelse af autoriserede bobestyrere.

Udkast til bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår over andele i andelsboligforeninger m.m.

Kriminalisering af bestikkelse af voldgiftsmænd.

Betænkning nr. 1454 om behandling af større straffesager om økonomisk kriminalitet.

Forslag til Det Europæiske Råds direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område.

Betænkning nr. 1458 fra Strafferetsplejeudvalget om forbedring af voldtægtsofres retsstilling.

Forslag om ændring af færdselsloven vedrørende knallerter samt køre- og hviletid.

Forslag til ændring af lov om borteblevne.

Nye studieordninger for de juridiske uddannelser på Københavns Universitet.

Strafferetlige skærpelser med henblik på bekæmpelse af forurening fra skibe.

Forslag til Det Europæiske Råds rammeafgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af forbud, der er en følge af domme for seksuelle lovovertrædelser begået mod børn.

Global domskonvention om værnetingsaftaler i borgerlige sager.

Børns og forældres retssikkerhed i forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet.

Betænkning nr. 1446 om personnavne.

Grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager udarbejdet af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber.

Betænkning nr. 1449 om gældssanering.

Udskriv denne side