Andre faglige spørgsmål

Forsøgsordning om retsmægling

Retterne i Roskilde, Aalborg, Århus, Københavns Byret og Vestre Landsret har fortsat forsøgsordningen med retsmægling, efter at den oprindelige forsøgsperiode udløb pr. 31. december 2004. I efteråret 2004 forelå analyseresultat fra den brugerundersøgelse, som Justitsministeriet havde iværksat. Undersøgelsesresultatet var generelt positivt og dannede derfor basis for, at forsøget blev forlænget ud over den oprindelige forsøgsperiode. Ved hvert af de involverede embeder er der tre dommere, som kan foretage retsmægling. Disse dommere har gennemført et særligt uddannelses- og træningsforløb, inden forsøget gik i gang i foråret 2003. Derudover er der til hvert embede tilknyttet tre advokater, der ligeledes er uddannet i retsmægling.

Primo juni 2005 er der i alt blevet udsat 769 sager på retsmægling siden forsøgsperiodens start. I gennemsnit er der ved samtlige de involverede retter indgået forlig i 66 % af sagerne, mens 34 % er overgået til almindelig retssagsbehandling.

Det forventes, at Retsplejerådet vil overveje lovinitiativer om en permanent indførelse af retsmægling.Domstolshistorisk Selskab

Med stiftelse af Domstolshistorisk Selskab er der skabt et organisatorisk grundlag for oprettelse af et domstolsmuseum.

Selskabets bestyrelse, der foruden initiativtagerne Peter Garde, Claus Larsen og Bjarne Pedersen, består af Søren Axelsen, kontorchef Helle Meyland, Domstolsstyrelsen, og repræsentanter for personaleorganisationerne, arbejder fortsat med planer om at etablere et domstolsmuseum i ejendommen, Nytorv 21, København, det bueformede anneks ved indgangen til Københavns Fængsler. Bestyrelsen samarbejder fortsat - i et dertil nedsat fællesudvalg, som har sagkyndig bistand af direktør for Københavns Bymuseum Jørgen Selmer - med det nystiftede Fængselshistorisk Selskab om fælles drift af et domstolsmuseum og et fængselsmuseum, indrettet i en cellegang i det tilstødende fængsel.

Domstolshistorisk Selskab har netop søgt Domstolsstyrelsen om økonomisk støtte til et forprojekt til et domstolsmuseum, som skal tjene som grundlag for finansiering, først og fremmest ved fondsstøtte, men også ved offentlig støtte, og som grundlag for en organisatorisk, indholdsmæssig og fysisk udvikling af museumsideen. Det er selskabets håb, at Domstolsstyrelsen og samtlige embeder slutter op om planerne om at etablere et domstolsmuseum.

Domstolshistorisk Selskab har endvidere taget initiativ til at udgive et billedværk om danske tinghuse. Bogen skal falde i tre hovedafsnit: En kort historisk indledning, et hovedafsnit med både tekst om og billeder af de mest interessante tinghuse/domhuse/dommerkontorer og et katalogafsnit med billeder af samtlige tinghuse/domhuse/dommerkontorer. Bogen forventes udgivet ved retskredsreformens gennemførelse pr. 1. januar 2007, som naturligvis også er anledningen til billedværket. Udgivelsen af bogen forventes finansieret af fondsmidler. Et billedværk om danske retssale er også under overvejelse.Dommerforeningens hjemmeside

Indholdet af foreningens hjemmeside er øget til at omfatte 140 enkeltsider, hvoraf 101 enkeltsider er offentligt tilgængelige, mens 39 er forbeholdt medlemmerne. 60 sider har ikke længere aktualitet og er overgået til en status som arkivsider.

Hjemmesiden, der blev etableret i 2002, indeholder oplysning om bestyrelsens medlemmer og en oversigt over dommeres arbejde i udvalg m.v. samt et udsnit af de høringssvar, som bestyrelsen afgiver. De seneste årsberetninger er ligeledes tilgængelige.

Et afsnit under hjemmesiden er forbeholdt foreningens medlemmer. Her findes blandt andet dagsorden for de seneste to bestyrelsesmøder og generelle meddelelser til medlemmerne. I april 2005 blev der oprettet en særlig rubrik, hvor bestyrelsen informerer medlemmerne om arbejdet med strukturreformen.

Hjemmesidens layout blev tilpasset under hensyntagen til, at foreningens meddelelser er ordrige og kan bestå af adskillige A4 siders tekst. For at gøre det lettere at finde rundt på hjemmesiden under den voksende stofmængde blev der indført en indholdsfortegnelse samt en facilitet for fritekstsøgning. En særlig rubrik viser nu, hvilke sider der er oprettet inden for de seneste 60 dage.

Udskriv denne side