Relationer til udlandet

Foreningen er medlem af Den Internationale Dommerunion (IAJ) og sender hvert år repræsentanter til unionens årsmøde. Dette års møde fandt sted i Wien. På mødet deltog foreningens repræsentanter blandt andet i arbejdsgrupper, der behandlede spørgsmål vedrørende dommeres uafhængighed og arbejdsvilkår.

Foreningen er tillige repræsenteret i Den Europæiske Dommerunion (EAJ). På mødet i foråret 2004 i Napoli blev drøftet initiativer til støtte for styrkelse af dommernes uafhængighed navnlig i de nye østeuropæiske demokratier, men også i Frankrig og Italien. Det blev endvidere besluttet at indsamle oplysninger til brug for sammenligning af løn og arbejdsvilkår.

Foreningen samarbejder også med de øvrige nordiske foreninger, hvis formænd og næstformænd afholder et årligt møde, hvor emner af fælles interesse drøftes.

Dommerforeningen er repræsenteret ved Børge Dahl i Consultative Council of European Judges, der er rådgivende i forhold til Committee of Ministers i relation til emner vedrørende dommere og domstolenes forhold.

Som omtalt i årsberetningen 2002/2003 har Verdensbanken taget initiativ til at etablere en database med grundlæggende oplysninger om retssystemet i alle verdens lande. Domstolsstyrelsen påtog sig at stå for indsamling og verifikation af oplysninger fra en række lande på Balkan og i Østeuropa, og dette projekt blev gennemført i slutningen af 2003 og begyndelsen af 2004. Verdensbanken har anmodet Domstolsstyrelsen om at påtage sig en tilsvarende opgave vedrørende 10 nye lande. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke lande der bliver tale om, men der kan være tale om lande i Mellem- eller Sydamerika. Foreningen har udpeget Lis Sejr, Søren Axelsen og Svend Aage Feier til en styregruppe.

Lis Sejr er medlem af en mission til Kosovo for UNMIK og OSCE vedrørende udarbejdelse af forslag til en struktur for det kosovo-albanske domstolssystem.

Vagn Joensen er ad litem dommer ved Straffetribunalet for Rwanda.

Endelig har foreningens medlemmer, som det fremgår af nedennævnte oversigt, deltaget i internationale seminarer og arrangementer, hvilket er med til at styrke foreningens og medlemmernes internationale indflydelse og forståelse.

Den 7. til den 9. september 2003 deltog følgende i SEND-seminar i Bergen om landsretsprocessen: Sven Ziegler, Bjarne Christensen, Carsten Michelsen, Ole Dybdahl, Poul Hansen, Hanne Kildal, Ulrik Jensen, Karsten Bo Knudsen, Inger Nørgaard, Ulla Staal, A.F. Wehner og Bent Østerborg.

Den 10. og 11. november 2003 deltog Tuk Bagger og Kirsten Maigaard i studietur til De Europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg.

Den 27. til den 30. oktober 2003 deltog Pia Petersen og Knud Have i EU- seminar i Rom om det italienske retssystem (den civile del).

Den 24. og 25. november 2003 deltog Carsten Michelsen i en CCJE konference i Strasbourg om "Early Settlement of Disputes and The Role of Judges"

Den 5. og 6. marts 2004 deltog Niels Waage i ERA seminar i Trier med titlen "The Fight against Discrimination".

Den 23. til den 26. marts 2004 deltog Ulrik Jensen i workshop i Murcia med titlen "The Registry as guarantor of the Efficacy of Judicial Decisions".

Den 5. og 6. maj 2004 deltog A. F. Wehner og Svend Aage Feier i 3. Salzauer Richter- und Staatsanwaltsgespräch arrangeret af Schleswig-Holsteinischer Richterverband i Landeskulturzentrum Salzau.

Den 13. til den 16. maj 2004 deltog Henrik Linde og Arne Lyngesen i EAJ - møde i Napoli.

Den 3. til den 6. juni 2004 deltog Anette Codam i Norsk Dommermøde.

Den 7. til 9. juni 2004 deltog følgende i SEND-seminar i Ålesund om almindelig procesret: Sven Ziegler, Carsten Michelsen, Mogens Pedersen, Marianne Lund Larsen, Peter Lind Larsen, Jytte Tørslev, Bente Fusager, Preben Fusager, Bodil Wiingård, Hanne Ekstrand, Svend Aage Feier og Peter Brund.

Den 16. til 18. juni 2004 deltog Linda Lauritsen og Ulrik Jensen i et seminar i Durbuy med titlen "Cooperation with the structures of the European Judicial Network, Eurojust and Europol".

Den 22. til 25. juni 2004 deltog Pernille Kjærulff i en workshop i Madrid med titlen "The Registration of Sentences and Cooperation in Judicial Enforcement".

Udskriv denne side