Medlemmer af udvalg m.v.

Eksterne udvalg pr. 1. august 2004

Christian Bache er formand for og Carsten Michelsen medlem af Strafferetsplejeudvalget.

Peter Blok er formand for og Margit Stassen medlem af et udvalg vedrørende forældelseslovgivningen.

Bjarne Christensen er formand for og Poul Holm medlem af Retsplejerådet.

Anette Rahr Codam er medlem af Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde.

Børge Dahl deltager i Europarådets rådgivende komite af europæiske dommere (CCEJ).

Børge Dahl er formand for en evalueringsgruppe, der skal bedømme den praktiske anvendelighed af den juridiske forskning ved Københavns Universitet.

Ove Dam er medlem af Justitsministeriets udvalg om retsvirkningerne af digital signatur m.v.

Peter Deleuran og Henrik Linde deltager i Retsplejerådets behandling af civilprocesreformkommissoriet.

Hanne Ekstrand er medlem af Justitsministeriets udvalg til revision af børnelovene.

Michael Elmer er medlem af EF-specialudvalg vedrørende konkurrenceregler.

Michael Elmer er medlem af Forbrugerstyrelsens udvalg til revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven.

Hans Esdahl er medlem af en følgegruppe vedrørende behandling af seksualkriminelle.

Svend Aage Feier er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Jens Feilberg er formand for og Lars Lindencrone Petersen medlem af Konkursrådet.

Hanne Fog-Petersen er næstformand i Foreningen af Offentlige Chefer i DJØF og i forbindelse hermed medlem af forskellige udvalg i DJØF.

Hanne Fog-Petersen er medlem af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab.

Jacques Hermann er formand for og Sven Ziegler medlem af Straffelovrådet.

Jacques Herman er formand for og Knud Knudsen medlem af et udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold.

Tove Horsager er medlem af et udvalg vedrørende huslejenævnenes sagsbehandlingsregler.

Tove Horsager er medlem af en arbejdsgruppe i Advokatsamfundet om revision af dødsboskifteloven.

Pernille Kjærulff er kontaktdommer vedrørende Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af børnebortførelser.

Michael Krag er medlem af en arbejdsgruppe om fogedbehandling af kreditaftalesager.

Lars Bay Larsen er formand for og Henrik Linde medlem af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg.

Lisbeth Larsen er medlem af Retsinformationsrådet.

Kaspar Linkis er medlem af et udvalg vedrørende økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.

Arne Lyngesen er medlem af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Elisabeth Mejnertz er medlem af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg.

Torben Melchior er formand for og Marianne Caft medlem af Arvelovsudvalget.

Carsten Michelsen er Dommerforeningens kontaktperson til Dansk Forening for International Strafferet og EU-ret.

John Mosegaard er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende Farumsagen.

Hugo Wendler Pedersen er formand for og Knud Knudsen medlem af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester.

Lars Lindencrone Petersen er formand for og Eva Staal medlem af Justitsministeriets udvalg om virksomhedspant.

Lars Lindencrone Petersen er formand for skattefradragssagkommissionen (TDC-sagen).

Jytte Scharling er medlem af Ægtefællepensionsudvalget.

Lis Sejr er medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.

Lis Sejr er formand for undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen.

Lis Sejr, Søren Axelsen og Svend Aage Feier er medlemmer af en styregruppe vedrørende indsamling af retsvæsendata fra udlandet for Verdensbanken.

Lis Sejr er udpeget til en mission til Kosovo for UNMIK og OSCE vedrørende udarbejdelse af forslag til en struktur for det kosovo-albanske domstolssystem.

Oliver Talevski er næstformand i kommissionen vedrørende en ny samlet offentlighedslov.

Niels Waage er formand for Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel.

Bodil Wiingaard er medlem af et udvalg vedrørende elektronisk handel i det indre marked.

Bodil Wiingaard og Linda Lauritsen er medlemmer af et udvalg vedrørende forslag til nyt forbrugerkreditdirektiv.

Sven Ziegler og Carsten Michelsen er medlemmer af SEND-bestyrelsen.

Leif Aamand er formand for Undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Kontaktudvalg

Henrik Linde, Arne Lyngesen, Svend Aage Feier og Hanne Fog-Petersen er medlemmer af kontaktudvalget med Advokatrådet.

Henrik Linde og Marianne Caft er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.

Henrik Linde og Arne Lyngesen er medlemmer af kontaktudvalget med Politimesterforeningen.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Domstolsstyrelsen

Sanne Bager og Linda Lauritsen er medlemmer af Workshop om intranet 2004.

Preben Bagger, Henrik Lind Jensen, Hans Esdahl og Tuk Bagger er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende statistik på civil- og straffesagsområdet.

Hans Ulrik Bruhn er medlem af Domstolenes Sikkerhedsudvalg.

Marianne Caft er medlem af en arbejdsgruppe om retternes åbningstider.

Marianne Caft er medlem af Personalepolitisk Udvalg.

Marianne Caft er medlem af en arbejdsgruppe om arbejdsbeskrivelse og statistik i skiftesager.

Marianne Caft er medlem af Domstolsstyrelsens brugerpanel.

Marianne Caft er medlem af udvalget vedr. prøver for kontorpersonalet under grunduddannelse.

Anette Rahr Codam er formand for og Helle Hastrup, Bjarne Bjørnskov Jensen og Henrik Bloch Andersen deltager i en arbejdsgruppe om dokumentation og måling af kvalitet ved domstolene.

Ove Dam er medlem af IT-udvalget.

Ove Dam er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende dødsboskifte.

Svend Aage Feier er medlem af Elevudvalget.

Svend Aage Feier er medlem af Forfremmelsesnævnet for Kontorpersonale ved Domstolene.

Svend Aage Feier er medlem af en arbejdsgruppe om domstolenes indkøbspolitik.

Hanne Fog-Petersen er medlem af Uddannelsesudvalget for Kontorpersonale.

Hanne Fog-Petersen og Heller Bertung er medlemmer af Kommunikationsudvalget.

Søren Sørup Hansen og Søren Axelsen er medlemmer af den centrale IT-styregruppe.

Poul Holm er medlem af Tekstudvalget.

Henrik Linde, Søren Axelsen, Bjarne Christensen og Sven Ziegler er medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Domstolene.

Henrik Linde og Bjarne Christensen er medlemmer af Budgetudvalget.

Henrik Linde er medlem af arbejdsgruppen vedrørende mål- og resultatstyring.

Henrik Linde og Kristian Petersen er medlemmer af en arbejdsgruppe vedrørende målsætninger for domstolene.

Henrik Linde og Sven Ziegler er medlemmer af styregruppen: "Digitalisering af Danmarks Domstole".

Bjarne Pedersen er medlem af Grunduddannelsesudvalget.

Sven Ziegler, Hanne Fog-Petersen og Marianne Caft er medlemmer af Uddannelsesudvalget for jurister.

Fagudvalg

Karsten Bo Knudsen, Karen Foldager og Anette Rahr Codam udgør Dommerforeningens Informationsudvalg.

Anette Rahr Codam redigerer Dommerforeningens hjemmeside.

Fagudvalg

Fagudvalgenes sammensætning er følgende:

Civilproces

Poul Holm, Retten i Århus (formand)

Lars Lindencrone Petersen

Michael Kistrup

Straffeproces

Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg (formand)

Niels Erik Jensen

Ingrid Drengsgaard

Person- og familieret

Carsten Michelsen, Retten i Aalborg (formand)

Lis Frost

Lene Hjerrild

Formueret

Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)

Oliver Talevski

Bodil Wiingaard

Dorthe Wiisbye

Strafferet

Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)

Hans Esdahl

Lene Larsen

Elisabeth Mejnertz

Arveret og dødsbo-skifteret

Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)

Eva Staal

Ingrid Thorsboe

Konkurs- og anden insolvensret

Marianne Caft, Retten i Fåborg (formand)

Hanne Kildal

Lars Lindencrone Petersen

Tinglysning

Anette Rahr Codam, Retten i Frederikssund (formand)

Lilian Hindborg

Lisbeth Parbo

Fogedret

Hanne Fog-Petersen, Københavns Byret (formand)

Ejler Bruun

Bjørn Graae Rasmussen

Administrative forhold

Svend Aage Feier, Retten på Frederiksberg (formand)

Flemming Schønnemann

Bertil Vollmond

Teknologi

Anette Rahr Codam, Retten i Frederikssund (formand)

Ove Dam

Henrik Waaben

Udlændingespørgsmål

Ulrik Jensen, Vestre Landsret (formand)

Kurt Rasmussen

Henrik Bloch Andersen

Færdselslovgivningen

Arne Lyngesen, Østre Landsret (formand)

Mikael Sjøberg

Sanne Bager

Udskriv denne side