Fagforeningsmæssige emner

Lønforhandlingerne 2002 - 2005

I efteråret 2003 blev cheflønspuljen fordelt således, at 166 byretsdommere med virkning fra 1. april 2003 fik forhøjet deres løntillæg fra 65.600 kr. til 84.600 kr. (aktuel årlig forhøjelse ca. 21.500 kr.) Med virkning fra 1. juli 2004 fik 39 landsdommere (assisterende retsformænd) forhøjet deres løntillæg fra 100.500 kr. til 145.300 kr. (aktuel årlig forhøjelse ca. 50.800 kr.).

Ved en generel aftale på det statslige tjenestemandsområde blev der pr. 1. oktober 2003 opnået forhøjelser af lønnen for lønrammerne 38-42 således:

Lr. 38 fra 503.954 kr. til 505.877 kr.
Lr. 39 fra 549.099 kr. til 563.456 kr.
Lr. 40 fra 610.977 kr. til 630.461 kr.
Lr. 41 fra 685.298 kr. til 710.936 kr.
Lr. 42 fra 770.417 kr. til 801.182 kr.

Forhøjelsen for lr. 38 blev mindre end forventet. Der er til næste aftaleperiode fremsat krav om yderligere forhøjelse for denne lønramme.

Seniorpolitik

Med Domstolsstyrelsen er der efter langvarige forhandlinger indgået aftale om, at ansatte kan bevilges yderligere årlige fridage således:

62 årige - 4 dage
63 årige - 7 dage
64 årige - 10 dage og
65 årige og derover - 12 dage.

Ordningen, der er beskrevet nærmere på intranettet under overskriften "personalepolitik", omfatter alle ansatte ved domstolene bortset fra embedschefer. For så vidt angår embedscheferne forhandles der fortsat med Domstolsstyrelsen.

Betaling for særlige feriedage m.v.

Efter overenskomsten er der mulighed for ved aftale at overføre særlige feriedage til senere ferieår, og hvis sådan aftale ikke indgås, da at kræve kontant honorering. En lignende problemstilling kan opstå i forbindelse med den seneste ændring af ferieloven, hvorefter den 5. ferieuge eventuelt kan konverteres til løn. Domstolsstyrelsens lønbudget har på grund af en stram bevillingspolitik haft vanskeligt ved at honorere krav i den anledning. Derfor har styrelsen kraftigt henstillet, at feriedagene blev afholdt eller videreført, og i modsat fald foretaget modregning i embedernes selvforvaltning ved øvrige drift, uanset at besparelser hér ikke kan benyttes på lønkontoen. I samme forbindelse har de øvrige personaleorganisationer udtrykt bekymring for afskedigelser af deres medlemmer i tilfælde af knaphed på lønsum. Bestyrelsen har haft forståelse for sidstnævnte synspunkter, men har også fundet, at medlemmernes overenskomstmæssige rettigheder må respekteres. På foreningens initiativ er spørgsmålet nu rejst i HSU og skal drøftes i domstolenes budgetudvalg.

Biindtægter

'Det i sidste årsberetning omtalte udvalg under Holger Lavesens formandskab har fortsat sit arbejde med blandt andet indhentelse af oplysninger fra udlandet. Som bekendt er der af hensyn til den politiske opinion og efter henstilling fra udvalgets formand blevet iværksat en undersøgelse af dommernes tidsforbrug i forbindelse med erhvervelse af biindtægter. Bestyrelsen skal henstille, at alle medlemmer bidrager til undersøgelsen. Betænkning forventes afgivet i sommeren 2005.

Udskriv denne side