Andre høringssager

Dommerforeningen har endvidere afgivet høringssvar i følgende sager:

Anvendelse af islamisk ret.

Anvendelse af nordisk familie og arveret.

Registrering af ledningsejere.

Forslag til lov om hold af dyr.

Forslag til lov om dyrlæger.

Registrering af familieretlige domme i CPR.

Udkast til supplerende lovgivning om det europæiske selskab.

Betænkning nr. 1431 om strafprocessuelle indgreb over for børn under den kriminelle lavalder.

Ændring af indfødsretsloven

Ændring af udlændingeloven.

Cirkulæreskrivelse om rettens håndtering af sager efter retsplejelovens § 745b.

Udkast til forslag til lov om det europæiske selskab (SE-loven) samt udkast til lov om ændring af lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer ("følgeloven").

Betænkning nr. 1433/2003 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer.

Ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse som følge af EU-udvidelsen den 1. maj 2004 m.v.).

Udkast til varetægtsbekendtgørelse og varetægtsvejledning.

Ændring af bl.a. retsplejeloven vedrørende digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede og om varetægtsarrestanters overførsel til fuldbyrdelsesinstitution m.m.

Kommissionens forslag om kompetence til EF-domstolen vedrørende EF-patenter m.m.

Strafferetsplejeudvalgets betænkning (nr. 1439) om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.m.

Betænkning nr. 1435 om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov.

Udskriv denne side