Høring vedrørende politiets overtagelse af tv-overvågning

Justitsministeriet har ved brev af 11. december 2019 (Sagsnr. 2019-731-0055) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning).

Dommerforeningen har tidligere haft lejlighed til at udtale sig om et tilsvarende udkast. Foreningen bemærkede dengang, at alle indgreb efter lovudkastet krævede retskendelse - forudgående eller efterfølgende, men at lovudkastet i øvrigt ikke gav anledning til bemærkninger.

Dommerforeningen har ved genfremsættelen af lovudkastet haft lejlighed til på ny at gennemgå lovudkastet og vil den anledning gerne tilføje følgende:

Ifølge forslagets egen formulering kan der være tale om væsentlige indgreb, som kun skal benyttes i helt særlige og ekstraordinære situationer. Der vil derfor i den givne situation være særligt behov for, at politiet og retten kan finde vejledning i lovens bemærkninger om, hvorledes man skal forholde sig.

Forslaget er imidlertid holdt i meget generelle vendinger, der ikke giver megen vejledning til politiet og retten, f.eks. om hvordan politiet skal kunne give retten grundlag for at vurdere, om der f.eks. foreligger en væsentlig risiko for terror. Dette forudsætter jo, at retten i forvejen kender den aktuelle risiko for terror i det område, der konkret skal være omfattet af overtagelsen af tv-udstyret. Bemærkningerne forholder sig heller ikke til en række af de juridiske problemer, der kan opstå i tilknytning til gennemførelse af et indgreb, herunder håndtering af tilfældighedsfund, omfang af tavshedspligt m.v. Disse forhold kunne med fordel uddybes i bemærkningerne.

 

Med venlig hilsen 

Mikael Sjöberg

 

 

Udskriv denne side