Dommerforeningens bemærkninger til forslag til Lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste

Justitsministeriet har anmodet om Dommerforeningens bemærk­ninger til forslag til Lov om undersøgelse af visse forhold ved­rø­rende Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det fremgår af lovforslagets § 1, blandt andet, at der nedsættes en undersøgelseskommission, og at formanden og medlemmerne udpeges blandt dommerne i Vestre Landsret.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslagets § 1, at ”Det forudsættes, at kommissionens medlemmer … skal kunne godkendes til højeste sikkerhedsgrad og opretholde denne god­kendelse, så længe den pågældende deltager i undersøgelsens gennemførelse.”.

Dommerforeningen skal foreslå, at dette krav udgår, da det er ufornødent, at nogen af de tre landsdommere sik­ker­hedsgodkendes, og da et sådant krav giver anledning til prin­ci­pi­el­le betænkeligheder med hensyn til kommissionens uafhængighed.

Det er usædvanligt at sikkerhedsgodkende dommere. Selvom denne undersøgelse efter det oplyste er af helt særegen karakter, finder Dommerforeningen desuagtet, at en sikkerhedsgodkendelse ikke er nødvendig.

Dommere indstilles således til udpegning af et råd, der er uafhængigt af regeringen, og dommere nyder under deres virke som dommere, herunder som medlemmer af en undersøgelseskommission, en omfattende grundlovssikret og lovsikret ansættelsesretlig beskyttelse, der effektivt beskytter den pågældende mod pression af nogen art.

Dommere er i deres virke ikke underkastet instruktionsbeføjelse af nogen art eller fra nogen myndigheder eller myndighedspersoner, men har i deres kald alene at rette sig efter loven. Danske dommere er således såvel retligt som faktisk helt uafhængige. Dertil kommer, at dommere er vant til at vurdere retlige og bevismæssige spørgsmål og i den forbindelse håndtere meget følsomme og fortrolige oplysninger af enhver art.

Efter de specielle bemærkninger § 2 til lov om undersøgelseskommissioner (lovforslag nr. L 3 af 8. oktober 1999) er det forudsat, at det, hvis det bør være en dommer, der skal forestå undersøgelsen, forudsættes, at justitsministeren – som hidtil – anmoder den relevante retspræsident om at komme med en indstilling om, hvilken dommer der bør udpeges til at forestå undersøgelsen. En lignende bestemmelse er indsat i lovforslagets § 1, 2. pkt.

Dermed sikres kommissionens uafhængighed ved, at det også for omverdenen står klart, at det ikke bliver muligt at ”håndplukke” en bestemt dommer til at forestå undersøgelsen. Det foreslåede krav om sikkerhedsgodkendelse ville imidlertid i sin yderste konsekvens kunne føre til, at regeringen kunne fravælge en bestemt dommer på grundlag af oplysninger og et skøn, som i praksis ikke vil kunne oplyses eller efterprøves. Det vil være en meget uheldig situation, at uafhængigheden af en undersøgelseskommission skulle kunne anfægtes ved, at en dommer, der er udpeget af den pågældendes landsretspræsident, og hvis uafhængige stilling af regering og Folketing er grundlovssikret, uden nærmere begrundelse skulle kunne fravælges af en myndighed under selvsamme regering.

Dommerforeningen er bekendt med Djøfs høringssvar, som foreningen kan tilslutte sig.

Dommerforeningen er ligeledes bekendt med Præsidenten for Vestre Landsrets høringssvar, som foreningen ligeledes kan tilslutte sig.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

 

Udskriv denne side