Høringssvar vedrørende forslag ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Ved en mail af 7. januar 2019 har Forsvarsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (initiativer til styrkelse af Cybersikkerheden)( 2018/006599).

Det fremgår af lovbemærkningerne , at lovforslaget er et led i udmøntningen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, og at Forsvarsministeriet i den forbindelse har lagt afgørende vægt på, at lovgivningsinitiativerne udmøntes med den fornødne respekt for retssikkerheden og den personlige frihed. Initiativerne er målrettede og går efter udkastet ikke videre, end formålet tilsiger.

Udkastet til lovændring har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

En række af de indgreb, der kan foretages efter lovudkastet, vil – som det også fremgår i lovudkastets alm. del, pkt. 3.3.2 – utvivlsomt være omfattet Grundlovens § 72. Af samme grund indeholder udkastet udtrykkelig lovhjemmel til indgrebene for at imødekomme Grundlovens krav om, at indgreb kun kan ske efter retskendelse, medmindre lovgivningen ”hjemler særegen undtagelse”.

Den meget væsentlige afgrænsning mellem på den ene side § 72-indgreb, der foretages som følge af mistanke om et strafbart forhold, og som er omfattet af strafferetsplejen og dermed reguleret af retsplejelovens bestemmelser om forudgående – eller undtagelsesvis efterfølgende – dommerkendelse, og på den anden side andre indgreb, der ligeledes er omfattet af § 72, og som kan foretages uden retskendelse, hvis der er skabt lovhjemmel, beror på en konkret vurdering og kan i praksis være vanskelig at drage. Den endelige afgørelse af tvister herom henhører under domstolene. Grundlovens krav om forudgående dommerkendelse – medmindre særegen hjemmel findes i lovgivningen – må også ses i lyset af denne afgrænsningsproblematik, ligesom kravet om forudgående dommerkendelse helt grundlæggende tjener som et værn mod personforfølgelse og andre former for magtfordrejning. 

Dommerforeningen forudsætter i den forbindelse, at måtte man via de af lovforslaget omfattede indgreb, som uden retskendelse giver adgang til trafikdata, pakkedata og nu tillige stationære data hidrørende fra pc’ere, smartphones, tablets og servere hos myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet (herunder påtvunget tilsluttede), jf. lovudkastets forslag til § 4, komme i besiddelse af oplysninger, som rejser mistanke om et strafbart forhold, vil sådanne oplysninger ikke kunne anvendes, medmindre der forholdes i overensstemmelse med retsplejelovens straffeprocessuelle regler. 

Dommerforeningen er bekendt med høringssvaret fra Københavns Byret, der er afgivet på byretspræsidenternes vegne. Dommerforeningen kan tilslutte sig bemærkningerne om, at bistand af en indgrebsadvokat i de situationer, der er omtalt i lovudkastets § 7, jf. § 7a er ufornøden.

Med venlig hilsen   

Mikael Sjöberg