Om lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)

Justitsministeriet har ved mail af 30. juni 2016 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til et forslag om lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)

Efter forslaget indsættes der en ny bestemmelse i straffelovens § 136, stk. 3, hvorefter den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af straffelovens §§ 114-114h, 208, 210, 216, 222, 223, 225, jf. 216, 222 og 223, 237, 244-246, 260 og 261, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Forslaget har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Lovforslaget er overvejende af politisk karakter og giver derfor ikke Dommerforeningen anledning til at udtale sig. Dommerforeningen har hermed ikke taget stilling til, om der måtte være dele af lovforslaget, der eventuelt strider mod Danmarks internationale forpligtelser, EU-retten eller anden lovgivning.

 

Dette brev sendes kun elektronisk og med kopi til Domstolsstyrelsen.

Der henvises til sagsnr. 2016-730-0956

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg