Om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 18. december 2015 (sagsnr. 2015-6028)anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig Hilsen

Mikael Sjöberg