om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Finanstilsynet har ved mail af 26. august 2016 (sagsnr. 1911-0070) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over  udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg