Om Retsplejerådets Betænkning nr. 1522 om adhæsionsprocessen

Justitsministeriet har ved brev af 13. januar 2011 (sagsnummer 2011-740-0500) anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om Retsplejerådets Betænkning nr. 1522 om adhæsionsprocessen.

Dommerforeningen rettede som bekendt den 25. januar 2001 sammen med Rigsadvokaten og Advokatsamfundet henvendelse til Justitsministeriet med et forslag om revision af adhæsionsprocessen med henblik på en styrkelse af forurettedes stilling. Dommerforeningen bemærker, at betænkningen netop indeholder en sådan styrkelse af forurettedes stilling i adhæsionsprocessen, og foreningen har derfor som sådan ikke bemærkninger til betænkningens forslag herom.

Hvis forslaget gennemføres i det foreslåede omfang og med det foreslåede indhold, skal Dommerforeningen imidlertid gøre opmærksom på, at det vil føre til et væsentligt øget ressourceforbrug ved behandlingen af mange straffesager, både for retten, anklagemyndigheden og de medvirkende advokater.

Betænkningen giver på side 23-25 en dækkende beskrivelse af en række af de økonomiske og administrative konsekvenser, som forslaget vil medføre.

Dommerforeningen skal særligt pege på, at den foreslåede adhæsionsproces vil medføre, at dommerne skal bruge mere tid til forberedelse af hovedforhandlingen og til domsskrivning, ligesom det må forventes, at dommerne i et vist omfang må beskæftige sig med vejledning om udfyldelse af blanket og nødvendig dokumentation for det fremsatte krav både før og efter hovedforhandlingen. Der skal endvidere sættes mere tid af til hovedforhandlingerne, og det vil generelt føre til længere berammelsestider.

Dette vil uden tvivl gælde ved byretterne, men det kan ikke undgås også at påvirke sagsbehandlingstiden ved landsretterne.

I øvrigt har Dommerforeningen ikke bemærkninger til forslaget.

Dommerforeningen skal beklage den sene besvarelse.

Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg