Om ændring af forskellige love på Økonomi- og Erhvervsministeriets område

I skrivelse af 2. april 2008 har Sikkerhedsstyrelsen anmodet om Dommerforeningens bemærkninger til forslag til lov om ændring af forskellige love på Økonomi- og Erhvervsministeriets område samt til Advokatrådets høringssvar vedrørende forslaget.

Dommerforeningen kan tiltræde Advokatrådets principielle betragtninger om, at retsforskrifter, der er en del af gældende dansk ret, bør foreligge på dansk, navnlig hvis overtrædelse af forskrifterne kan medføre straf.

Spørgsmålet om, hvorvidt standarder, der ikke foreligger på dansk, kan indgå i retssager om overtrædelse af tekniske forskrifter, der henviser til sådanne standarder, reguleres af retsplejelovens § 149, stk. 2, hvorefter "dokumenter, der er affattede i fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør. Oversættelse kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog".

Det er således udgangspunktet, at der skal ske oversættelse af et fremmedsproget dokument. I praksis accepteres i hvert fald engelsksprogede dokumenter ofte, men det forudsætter som anført i bestemmelsen, at både begge parter og rettens medlemmer har fornødent kendskab til sproget, hvilket må bedømmes konkret i relation til den foreliggende tekst.

Lovforslaget giver i øvrigt ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart