Sanktioner for spirituskørsel i frakendelsestiden

Deres j.nr. 2004-730-1016

I et brev af 17. august 2004 har Justitsministeriet anmodet Den Danske Dommerforening om en udtalelse vedrørende delbetænkning I (nr. 1448/2004) om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden.

I denne anledning skal man meddele, at foreningen kan tilslutte sig de i betænkningen foreslåede forenklinger vedrørende sanktionsfastsættelse m.m. For såvidt angår de foreslåede skærpede sanktionsfastsættelser må en eventuel gennemførelse heraf bero på trafikpolitiske overvejelser, som foreningen ikke finder at burde udtale sig om.

Dommerforeningen skal dog vedrørende forslaget om absolut kumulation af frihedsstraffe udtale, at straffastsættelse er et kerneområde for domstolenes virksomhed. Regler om absolut kumulation, der strider imod de efter straffelovens § 88 anvendte principper, må forventes at modarbejde bestræbelserne på at bevare og udbygge et retfærdigt, forståeligt og sammenhængende straffesystem. Dommerforeningen må derfor udtale sig imod anvendelsen af absolut kumulation af frihedsstraffe. De særlige forhold vedrørende færdselsstrafferetten kan retfærdiggøre betænkningens forslag, men Dommerforeningen må kraftigt advare imod yderligere tilsvarende tiltag, der begrænser domstolenes muligheder for at afpasse de strafferetlige sanktioner i forhold til sagernes individuelle beskaffenhed.

Dommerforeningen har ikke i øvrigt bemærkniger til betænkningen.

Med venlig hilsen
Henrik Linde

Udskriv denne side