dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om kommunernes styrelse og regionsloven (grænsependleres ret til fravær)

Justitsministeriet har ved brev af 8. jli 2014 (Sagsnr. 2014-15196) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af mulighed bl.a. for ikke-kommunalbestyrelses-/regionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg